آخرین آمار تعداد کل دامنه های ثبت شده

دامنه مرتبه بالا جدید حذف شده تغییرات سهم بازار مجموع دامنه ها
COM ۶۲۸,۲۷۸ ۵۲۷,۱۹۸ ۱۰۱,۰۸۰ ۷۴٫۱۹۹۱% ۹۵,۳۳۹,۰۴۲
NET ۸۲,۱۳۰ ۷۵,۹۴۰ ۶,۱۹۰ ۱۰٫۷۹۱۹% ۱۳,۸۶۶,۶۰۵
ORG ۵۵,۹۰۸ ۴۴,۸۲۵ ۱۱,۰۸۳ ۷٫۳۱۶۲% ۹,۴۰۰,۶۱۹
INFO ۹۴,۶۳۵ ۸۱,۵۸۷ ۱۳,۰۴۸ ۶٫۰۳۸۱% ۷,۷۵۸,۳۸۱
BIZ ۱۳,۶۷۲ ۱۲,۳۶۲ ۱,۳۱۰ ۱٫۶۵۴۸% ۲,۱۲۶,۲۰۶
مجموع ۸۷۴,۶۲۳ ۷۴۱,۹۱۲ ۱۳۲,۷۱۱ ۱۰۰% ۱۲۸,۴۹۰,۸۵۳

آخرین آمار تا تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۰ برگفته از وبسایت webhosting.info

همچنین تعداد کل دامنه های ملی ثبت شده نیز تا ویرایش این مطلب ۲۲۷۷۴۹ عدد می باشد.

Share