افزایش قیمت برخی از دامنه های سطح بالا

ریسلرکلاب، از بزرگترین منابع تامین دامنه برای سرویس دهندگان ایرانی قیمت های دامنه خود را افزایش داده است ، البته این بار نرخ ارز در تغییر قیمت این دامنه ها تاثیر نداشته است.

Share